Odpowiedź na interpelację nr 7504

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 7504

w sprawie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przysłaną przy piśmie SPS-0202-7504/04 z dnia 2 czerwca 2004 roku interpelacją Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Kalemby w sprawie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, przedstawiam co następuje:

   Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej realizuje cele ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie istotnych ułatwień w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych z nią związanych. W toku prowadzonych prac nad projektem ustawy głównej oraz równoległym opracowywaniem koncepcji przepisów wprowadzających dokonano przeglądu rodzajów działalności gospodarczej, na które obecnie wymagane są zezwolenia i dokonano podziału na te, które należy utrzymać i te, które mogłyby być zastąpione wpisem do odpowiedniego rejestru działalności regulowanej.

   Nowym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw postulatom przedsiębiorców jest radykalna zmiana uregulowań w zakresie wykonywania niektórych działalności gospodarczych, objętych obecnie zezwoleniami. Szczegółowa analiza rodzajów zezwoleń i warunków ich uzyskania pozwoliła na rezygnację z instytucji zezwolenia na podejmowanie działalności gospodarczej, poza wyłączeniami w szczególnych obszarach. W efekcie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie wielu rodzajów działalności gospodarczej zastąpione zostaną wpisem do właściwego rejestru działalności regulowanej, dokonywanym na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy o spełnianiu wymogów przewidzianych przez prawo dla wykonywania wskazanego rodzaju działalności.

   Zaproponowane w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej rozwiązania uwolnią przedsiębiorców od obciążeń biurokratycznych związanych dotychczas z przygotowaniem i przedłożeniem organowi obszernej dokumentacji. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przechowywania dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania warunków wykonywania działalności regulowanej. Organ rejestrujący zachowuje prawo kontroli przedsiębiorcy wykonującego działalność regulowaną w zakresie tej działalności. Projektowane rozwiązania przyznają zatem przedsiębiorcy większy kredyt zaufania, a jednocześnie ograniczają ingerencję organów administracji publicznej w procesie podejmowania regulowanej działalności gospodarczej.

   W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w odniesieniu do przyjętego zakresu działalności regulowanej, dostosowano przepisy ustaw szczegółowych do ustalonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ogólnych zasad wykonywania działalności regulowanej. Doprecyzowane zostały warunki podjęcia tego rodzaju działalności, ponieważ wobec odejścia od zezwoleń, tylko przepisy ustaw szczegółowych określą te warunki. Jednocześnie takie uściślenie i przejrzyste określenie warunków wykonywania działalności regulowanej jest bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ otrzymuje on jasno sformułowane ramy wykonywania danej działalności.

   Analizując zakres obowiązujących dotychczas zezwoleń wydawanych na podstawie Prawa o ruchu drogowym, uznano, że podjęcie działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców oraz prowadzenia pracowni psychologicznych dla kandydatów na kierowców nie powinno być formalizowane rygorem uzyskiwania przez przedsiębiorcę zezwolenia, jak to jest obecnie. Zupełnie wystarczające jest zagwarantowanie wypełnienia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania takiej działalności regulowanych odpowiednią ustawą.

   Dlatego też należy uznać, że nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej - stacji kontroli pojazdów, spowodowana została koniecznością dostosowania ustawowych zapisów regulujących podjęcie, wykonywanie oraz nadzór nad tą działalnością do rządowego projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

   W toku prac legislacyjnych nad projektem ww. ustawy okazało się konieczne zastąpienie przepisów dotyczących uzyskania przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów certyfikatów na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami innym dokumentem (poświadczeniem, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 projektu), ponieważ od 1 maja br. nie może być wymagana obowiązkowa certyfikacja w zakresie usług.

   Powyższe poświadczenie będzie wydawane przez organ administracji, nad którym nadzór sprawuje Minister właściwy ds. transportu - Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, w drodze decyzji administracyjnej, od której przedsiębiorcy będzie służyło odwołanie. Posiadany obecnie 3-letni certyfikat wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi będzie zachowywał ważność do końca terminu, na jaki został wydany. Dopiero później - po upływie jego ważności - przedsiębiorca będzie zobowiązany do uzyskania nowego dokumentu - poświadczenia wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzającego spełnianie przez stację odpowiednich wymagań.

   Proponowane rozwiązanie wpłynie również na zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorców, ponieważ koszt poświadczenia, które będzie wydawane na 5 lat, będzie wynosił 500 złotych, natomiast koszt certyfikatu wydawanego na 3 lata - to 2000 złotych.

   Nowe przepisy utrzymują dotychczasowe przesłanki podjęcia działalności gospodarczej polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego pojazdów, takie jak: posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, posiadanie odpowiedniego wyposażenia oraz zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

   Zaproponowany w ww. projekcie ustawy ścisły podział stacji kontroli pojazdów na stacje podstawowe i okręgowe dotyczyć będzie tylko nowych przedsiębiorców zamierzających podjąć taką działalność po wejściu w życie zmian wprowadzonych tym projektem. Dotychczasowi przedsiębiorcy będą prowadzić działalność gospodarczą - przeprowadzać badania techniczne pojazdów - w dotychczasowym zakresie wyznaczonym przez otrzymane uprzednio upoważnienie starosty. Ustawa nie zmienia żadnych zasad wykonywania badań technicznych pojazdów oraz wymagań dla stacji, które działają przed dniem wejścia w życie jej postanowień. Gwarantują to w szczególności zapisy:

   - art. 83 ust. 1 pkt 1a, zgodnie z którym, oprócz podstawowych i okręgowych stacji kontroli pojazdów istnieje podział na podstawowe stacje kontroli pojazdów, które posiadały zezwolenie starosty na wykonywanie niektórych badań technicznych pojazdów, o których mowa w pkt 2, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;

   - art. 72 ust. 3, który zobowiązuje odpowiedni organ - starostę - do wpisywania z urzędu do rejestru działalności regulowanej dotychczasowego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie, zgodnie z jego zakresem;

   - art. 76 ust. 3, który uznaje dotychczas wydane certyfikaty za równoważne z nowym, wprowadzonym niniejszą ustawą dokumentem;

   - art. 76 ust. 5, który uznaje ważność dotychczasowych uprawnień diagnostów.

   Zmiany zasad nabywania uprawnień zawodowych diagnostów dotyczyć będą jedynie osób, które mają zamiar przystąpić do wykonywania ww. zawodu po dniu wejścia w życie zmian wprowadzonych niniejszym projektem. Dotychczasowi diagności zachowują swoje uprawnienia na zasadzie praw nabytych.

   Jednocześnie informuję, że określony w załączonych do projektu ustawy poglądowych aktach wykonawczych koszt egzaminu dla diagnosty wynosić będzie w rzeczywistości 100 zł, a nie 1000 zł. Pomyłka w poglądowym projekcie rozporządzenia wynikła z dodania o jednego zera za dużo i nie zostało to wychwycone w trakcie prac, które ze względu na termin trwały zaledwie dwa dni. Sprawę tę przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnił podczas obrad podkomisji sejmowej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Witold Górski

   Warszawa, dnia 29 czerwca 2004 r.