Odpowiedź na interpelację nr 6160

 

Informacje pochodzą ze stron sejmowych: http://www.sejm.gov.pl

 

w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów samochodowych

 

Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 15 stycznia 2004 r. Nr SPS-0202-6160/04 przekazujące interpelację Posła na Sejm Pana Stanisława Rydzonia w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów, uprzejmie informuję:

Obecnie wymagane kwalifikacje dla diagnostów samochodowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 208, poz. 1769). Jednym z podstawowych wymagań w stosunku do diagnostów, umożliwiającym uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia jest posiadanie udokumentowanej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów. Zgodnie z tymi przepisami należy zaliczyć diagnoście praktykę ukończoną w ww. jednostkach, których działalność zgodnie z wpisem o działalności gospodarczej polega na obsłudze i naprawie pojazdów. Natomiast nie można zaliczyć diagnoście praktyki ukończonej w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę wyłącznie dla potrzeb własnych, kiedy działalność ta nie jest ujęta w ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednim rejestrze. W tym przypadku przedsiębiorca nie ma możliwości wystawienia wiarygodnego dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia diagnosty.

Dokumentem potwierdzającym posiadaną przez kandydata na diagnostę praktykę jest świadectwo pracy wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego tę stację lub zakład naprawy pojazdów potwierdzające okres zatrudnienia i zajmowane w tym okresie stanowiska związane z obsługą i naprawą pojazdów.

Podsekretarz stanu

Witold Górski

Warszawa, dnia 4 lutego 2004 r.