Odpowiedź na interpelację nr 8884

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 8884

w sprawie przepisów dotyczących ponownej rejestracji pojazdu, który został wyrejestrowany w Polsce i następnie zarejestrowany za granicą

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-8884/07 przekazujące interpelację Pani Poseł Renaty Rochnowskiej w sprawie przepisów dotyczących ponownej rejestracji pojazdu, który został wyrejestrowany w Polsce i następnie zarejestrowany za granicą, uprzejmie informuję, że Ministerstwo także z innych źródeł otrzymuje informacje w tej sprawie.

   Możliwości swobodnego przepływu obywateli pomiędzy krajami obszaru Wspólnoty Europejskiej, do którego polskie społeczeństwo ma dostęp od czasu akcesji Polski w struktury UE w 2004 r., skutkuje między innymi wzrastającą aktywnością migracyjną Polaków. Stąd też zauważalne jest zwiększenie ilości przypadków, w których do ponownej rejestracji na terytorium RP zgłaszane są pojazdy uprzednio wyrejestrowane z powodu ich wywozu z Polski za granicę.

   Obecnie obowiązująca ustawa Prawo o ruchu drogowym w sposób zbyt restrykcyjny reguluje kwestie wyrejestrowywania pojazdów i ich ewentualnej ponownej rejestracji na terytorium RP, a jej zapisy nie uwzględniają bezpośrednio omawianej sytuacji. Minister Transportu dostrzega konieczność rozwiązania tej kwestii, dlatego pragnę poinformować, że przewidujemy umieścić stosowne unormowanie prawne umożliwiające rejestrację takich pojazdów w nowej ustawie o dopuszczeniu pojazdów do ruchu.

   W sprawie dokumentów przedstawionych do rejestracji związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym informuję, że obciążenia podatkowe ponoszone przez właścicieli pojazdów sprowadzonych z zagranicy nie wynikają z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponoszone są one na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

   Na podstawie informacji uzyskanej od Ministerstwa Finansów wyjaśniam, że ˝(...) samochody osobowe sprowadzone z innych państw członkowskich UE, które wcześniej były rejestrowane na terytorium naszego kraju, nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie akcyzy, o ile w myśl przepisów z zakresu rejestracji pojazdów czynność tę zaliczyć można do ponownej rejestracji, ponieważ regulacje ustawy o podatku akcyzowym określają, iż obowiązkowi podatkowemu w zakresie akcyzy podlegają samochody osobowe przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju˝.

   W kwestii zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku na podstawie wyjaśnień otrzymanych z Ministerstwa Finansów: ˝(...) należy wskazać, iż okoliczność, że pojazd był wcześniej wyrejestrowany na terytorium kraju, nie ma w opisanej sytuacji wpływu na zwolnienie z obowiązku uzyskania ww. zaświadczenia, ponieważ (...) nie można wykluczyć przypadków, w których przywóz pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegałby obowiązkowi rozliczenia podatku od towarów i usług w Polsce (np. w sytuacji, gdy pojazd jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i jest wywożony na okres dłuższy niż 2 lata).

   Natomiast w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, ponowne przewiezienie jej własnego pojazdu na terytorium Polski nie rodzi co do zasady obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy jednak zaznaczyć, iż elementem kontroli prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego w tym zakresie jest (...) wystąpienie do naczelnika urzędu skarbowego o stosowne zaświadczenie, które następnie jest wykorzystywane do celów zarejestrowania pojazdu˝.

   Reasumując, w kwestii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy należy uznać w oparciu o opinię Ministerstwa Finansów, że w przypadku ponownej rejestracji pojazdu na terytorium RP pojazdy takie nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie akcyzy, tym samym nie ma obowiązku przedłożenia tego dokumentu do rejestracji. W kwestii zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów można stwierdzić, że zaświadczenie to powinno zostać uzyskane i przedłożone do celów rejestracji pojazdu.

   Łączę wyrazy najwyższego szacunku

   Podsekretarz stanu

   Piotr Stomma

   Warszawa, dnia 3 sierpnia 2007 r.