Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego - kasy rejestracyjne

 

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura PP2-1/443-12/07
Data 2007.09.05


Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy


Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Faktury
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące


Słowa kluczowe faktura VAT
paragon fiskalny
sprzedaż wysyłkowa
telefon


Pytanie podatnika

czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży.


Postanowienie

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007r.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 13 czerwca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

uznaję za nieprawidłowe

stanowisko Podatnika, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej aparatów telefonicznych na rzecz osób fizycznych nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży.

Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje czynności polegające na sprzedaży wysyłkowej aparatów telefonicznych między innymi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ponieważ na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących w/w sprzedaż wyłączona jest ze zwolnienia z obowiązku objęcia tej sprzedaży ewidencją fiskalną.

Spółka rozpoznaje datę powstania obowiązku podatkowego dla celów podatku VAT w dacie uzyskania zapłaty od klienta na konto bankowe dokonywane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT.

Dla każdej sprzedaży wystawia fakturę VAT, którą wysyła do klienta wraz z towarem, rejestracji zaś przy użyciu kasy fiskalnej dokonuje w dacie powstania obowiązku podatkowego tj. w dacie sprzedaży i często następuje to w miesiącu następnym po wystawieniu faktury.

Klienci nie otrzymują oryginałów paragonów fiskalnych ponieważ dla każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT.

Wnioskodawca zapytuje, czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży.

Tutejszy organ podatkowy rozstrzygając powyższą kwestię wziął pod uwagę co następuje.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast na podstawie § 4 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804), które w myśl §13 weszło w życie z dniem 01 lipca 2007r., zwolnień od obowiązku rejestracji za pomocą kas rejestrujących nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32).

Jak wynika zaś z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

W myśl zaś § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tą sprzedaż.

Art. 108 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Zgodnie natomiast z ust. 2 tego artykułu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od podatku należnego.

Jak wynika z powyższego wystawienie faktury oraz zaewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej tej samej sprzedaży powoduje konieczność zapłaty podatku należnego jak od dwóch odrębnych transakcji. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tej samej sprzedaży należy wykazać, że faktura oraz paragon odnosi się do jednego zdarzenia. Dołączenie oryginału paragonu nie wydanego nabywcy do faktury dokumentującej daną transakcję pozwala wywnioskować, że na rzecz danego nabywcy dokonano jednej dostawy potwierdzonej zarówno fakturą jak i paragonem.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji.

Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia, a zatem tut. Organ podatkowy w przedmiotowej sprawie powołał przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804) a nie jak wskazała Spółka rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.).

W myśl art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.