Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

 

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 441000-PAI-9100I-14/07/523/EU
Data 2007.05.31


Autor Urząd Celny I w Warszawie


Temat Podatek akcyzowy --> Przepisy ogólne --> Przepisy wstępne
Podatek akcyzowy --> Przepisy szczegółowe --> Wyroby akcyzowe niezharmonizowane


Słowa kluczowe akcyza
nabycie wewnątrzwspólnotowe
samochód osobowy


Pytanie podatnika

Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo w przypadku ich zniszczenia (kasacji) przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX Sp. z o. o. złożonym w piśmie z dnia 05.03.2007r. (data wpływu do Urzędu – 15.03.2007r.),

postanawiam

udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowych w przypadku ich zniszczenia (kasacji) przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15.03.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka dokonała nabycia wewnątrzwspólnotowego czterech sztuk samochodów, które podczas transportu do miejsca odbioru zostały uszkodzone (uległy prawie całkowitemu zniszczeniu – zostały spalone). Spółka złożyła deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. samochodów zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Ww. samochody zostały przeznaczone do kasacji, w związku z likwidacją szkody przez firmę ubezpieczeniową. Nigdy nie będą dopuszczone do ruchu i nigdy nie zostaną zarejestrowane na terytorium kraju.

Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pytanie Podatnika:

Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowych w przypadku ich zniszczenia (kasacji) przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju ?

Stanowisko Podatnika:

W opinii Spółki nie powinien powstać obowiązek podatkowy w akcyzie ponieważ zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym od samochodów powstaje w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W związku z faktem, że ww. samochody zostały przeznaczone do kasacji, czyli nastąpiła całkowita likwidacja szkody przez firmę ubezpieczeniową nigdy nie będą dopuszczone do ruchu i zarejestrowane na terytorium kraju. W tym momencie zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym nie ma obowiązku uiszczania podatku akcyzowego za te samochody.

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia:

Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.), akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju oraz importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Pojęcie nabycia wewnątrzwspólnotowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 11 ustawy i oznacza przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów w myśl postanowień przepisu art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy, powstaje w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Uregulowanie to w zestawieniu z przedstawioną wyżej definicją nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przepisem art. 6 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej, prowadzi do wniosku, iż obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów najwcześniej powstanie w momencie faktycznego przemieszczenia samochodów osobowych na terytorium kraju przez podmiot dysponujący prawem rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.

Art. 81 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym określa obowiązki podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a mianowicie:

- po przywozie na terytorium kraju należy złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego,

- dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.

Uregulowanie zawarte w art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy określa termin do zapłaty akcyzy od samochodów osobowych, które będą rejestrowane na terytorium kraju. Literalne brzmienie ww. przepisu wskazuje, iż termin ten kończy bieg z chwilą rejestracji pojazdu w kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż Spółka ma obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej w terminie 5 dni od dnia przywozu samochodu osobowego na terytorium kraju.

Podatek akcyzowy wynikający z powyższej deklaracji należy zapłacić przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nabyte wewnątrzwspólnotowo samochody osobowe uległy spaleniu podczas ich transportu, w związku z czym zostały przeznaczone do kasacji i nastąpiła całkowita likwidacja szkody przez firmę ubezpieczeniową.

Biorąc pod uwagę fakt, iż powyższe samochody nigdy nie będą dopuszczone do ruchu i zarejestrowane na terytorium kraju, spółka nie ma obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego za te samochody.

W związku z powyższym stanowisko Podatnika należy uznać za prawidłowe.

Powyższej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.