Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

 

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura I-415/10/07
Data 2007.04.16


Autor Urząd Skarbowy w Kutnie


Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe amortyzacja
koszty uzyskania przychodów
samochód osobowy
stawka amortyzacyjna
stawka indywidualna


Pytanie podatnika

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną 40% przez okres 30 miesięcy dla używanego samochodu osobowego ?


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.0.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej 40% przez okres 30 miesięcy dla używanego samochodu osobowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać Pana stanowisko za nieprawidłowe.

W dniu 26.02.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej 40% przez okres 30 miesięcy dla używanego samochodu osobowego. Z wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą prowadzoną na własne imię i wprowadził Pan do ewidencji środków trwałych używany samochód osobowy, który by wykorzystywany przez okres pół roku. Zdaniem Pana, może Pan zastosować przyspieszoną amortyzację wynoszącą 40% przez okres 30 miesięcy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik tutejszego urzędu skarbowego stwierdza co następuje. Na podstawie art. 22j ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że okres amortyzacji w przypadku środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Samochód(osobowy lub ciężarowy) stanowiący środek trwały uznaje się, zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem pojazd był wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy. Na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że przed nabyciem przez niego tego pojazdu był on używany przez co najmniej 6 miesięcy, przy czym bez znaczenia jest jego stopień zużycia oraz na jakie cele był używany - czy do działalności gospodarczej, czy też prywatnie. Natomiast samochód ciężarowy lub osobowy uważa się za ulepszony, zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20%wartości początkowej. Ze względu na fakt, że przepisy podatkowe odnoszą się jedynie do dokonania przez podatnika ulepszenia środka trwałego, nie jest możliwe zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych, jeżeli dodatkowe nakłady poczynione na samochód związane były z jego remontem, a nie ulepszeniem. Istotne jest zatem rozgraniczenie remontu samochodu od jego ulepszenia.

Podstawowe stawki amortyzacyjne są określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych, który stanowi załącznik do ustawy o podatku dochodowym. Zarówno dla samochodów osobowych jak i ciężarowych, podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Jeżeli samochód wymaga szczególnej sprawności technicznej, wówczas podstawowa stawka amortyzacyjna może być podwyższona współczynnikiem nie wyższym niż 1,4. Ponadto samochody używane i ulepszone mogą być amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Jeżeli przedstawione wyżej warunki zostaną spełnione, nie ma przeszkód do naliczenia amortyzacji przy zastosowaniu stawki indywidualnej. Ponieważ minimalny okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (2,5 roku), maksymalna indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodów używanych lub ulepszonych wynosi 40%.

W Pana przypadku samochód osobowy nie spełnia jednocześnie wszystkich poniżej wymienionych warunków (amortyzację należy naliczać metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%), tj.:

- samochód winien być używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej istnieje możliwość podwyższenia podstawowej stawki amortyzacyjnej przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 1, 4

- przed zakupem samochód był eksploatowany przez co najmniej pół roku to możliwa jest amortyzacja przy zastosowaniu stawki 40%

- przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych na ulepszenie w wysokości co najmniej 20%wartości początkowej samochodu, to można go amortyzować metodą liniową przy zastosowaniu stawki w wysokości 40%.

W związku z powyższym stanowisko Pana przedstawione we wniosku uważa się - za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).