Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

 

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura USI/406/10/1689/MD/07
Data 2007.04.03


Autor Urząd Skarbowy w Bełchatowie


Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Słowa kluczowe części
działalność usługowa
handel
ryczałt ewidencjonowany


Pytanie podatnika

Podatnik prowadzi działalność usługową w zakresie naprawy i regeneracji rozruszników i alternatorów. Polega ona na wymianie części zużytych oraz zamontowanie ich w sposób który przywraca tym podzespołom pierwotny stan i działanie. Podatnik wykonuje te usługi zarówno z części powierzonych przez klientów oraz z części zakupionych przez siebie. Podatnik nie prowadzi sprzedaży detalicznej części, a jedynie wlicza koszt ich nabycia w cenę usługi, bez naliczania marży zarobkowej.
Podatnik wystąpił z pytaniem, czy przedmiotowa działalność w 2007r. wyklucza go z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?


Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 i art. 14 b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie uznaje za prawidłowe Pana stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącego opodatkowania prowadzonej działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, złożonym w dniu 23.01.2007 r., a uzupełnionym pismem z dnia 08.02.2007 r.

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 23.01.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie wpłynął Pana wniosek, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania prowadzonej przez Pana działalności usługowej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Wniosek ten uzupełnił Pan pismem z dnia 08.02.2007 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność usługową w zakresie naprawy i regeneracji rozruszników i alternatorów, co według przedłożonego zaświadczenia o numerze REGON oznaczono symbolem PKD 5020A. Polega ona na wymianie części zużytych oraz zamontowanie ich w sposób który przywraca tym podzespołom pierwotny stan i działanie. Wykonuje Pan te usługi w pewnym procencie z części powierzonych przez klienta. Natomiast niektórzy klienci zainteresowani są usługą szybką i sprawną, powoduje to, że kupuje Pan części, na zapas, które wykorzystuje Pan przy świadczeniu usług. Ponadto oświadczył Pan, że nie prowadzi sprzedaży detalicznej części, a jedynie wlicza Pan koszt ich nabycia w cenę usługi, bez naliczania marży zarobkowej.

Zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 z 1998 r., poz. 930 ze zm.), pod pojęciem działalności usługowej należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Z kolei działalność usługowa w zakresie handlu została zdefiniowana jako sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.).

W świetle art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) wyżej wymienionej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników, jeśli prowadzą działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Ze złożonego wniosku jak i zaświadczenia o nadaniu numeru REGON wynika, że nie prowadzi Pan działalności handlowej, a prowadzi działalność usługową w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, oznaczoną w/g Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD symbolem 5020A. Powyższe usługi o symbolu PKWiU 5020A również nie są wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) powołanej wyżej ustawy.

Tak więc działalność usługowa w zakresie naprawy i regeneracji rozruszników i alternatorów prowadzona w sposób przez Pana przedstawiony we wniosku z dnia 23.01.2007 r., nie wyklucza Pana w 2007 r. z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy uznał stanowisko przedstawione w złożonym wniosku - za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja:

  • odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego,
  • nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.