Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

 

Rodzaj dokumentu decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura PD2-4151-51/06
Data 2007.04.24


Autor Izba Skarbowa w Kielcach


Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe dochód
fundusz unijny
pomoc bezzwrotna
środki pomocowe


Pytanie podatnika

Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 15.03.2006 r. znak: OG/005/17/PDI/415-6/2006 w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Pismem z dnia 10.01.2006 r. uzupełnionym w dniu 13.02.2006 r. Pan Grzegorz Cz. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem w sprawie opodatkowania dochodu otrzymanego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Podatnik przedstawił własne stanowisko dotyczące w/w zagadnienia. Zdaniem wnioskującego otrzymana pomoc finansowa podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 15.03.2006 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG/005/17/PDI/415-6/2006, w którym stwierdził, że stanowisko wnioskującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, że otrzymane przez Podatnika środki w części pochodzącej z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż w/w postanowienie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejszą decyzją.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „N". Na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z firmą "J." Spółką z.o.o. w W. Podatnik od 1.09.2004 r. wykonuje usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Robót Drogowych na kontrakcie pod nazwą „Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A-2 Konin – Łódź, odcinek Konin – Dąbie nr 2004/PL/16/C/PT/001-3” bezpośrednio realizując cel programu finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Na podstawie Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29.12.2004 r. projekt powyższy otrzymał pomoc w Funduszu Spójności w wys. 82% wartości projektu.

Spółka "J." jako dostawca usługi otrzymała środki pomocowe przekazane przez ich dysponenta – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wyodrębniony rachunek bankowy.

    Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
    Zwolnienie z opodatkowania zawarte w powołanym przepisie może być zastosowane w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki, tj.:
  1. dochody otrzymane przez podatnika pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.

W przedstawionym stanie faktycznym przesłanka taka nie zachodzi.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2.03.2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Pomoc jaką otrzymują beneficjanci pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy podatkowej. Powyższe stanowisko potwierdzają wyjaśnienia Ministra Finansów zawarte w piśmie znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412 z dnia 30.08.2006 r.

W świetle powyższych uregulowań prawo do zwolnienia z opodatkowania przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A-2 Konin – Łódź, odcinek Konin – Dąbie nr 2004/PL/16/C/PT/001-3 . Dofinansowanie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z działalności gospodarczej.

Stosownie bowiem do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

A zatem stanowisko zawarte w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, że otrzymane przez Podatnika środki w części pochodzącej z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, należy uznać za nieprawidłowe, jako stojące w oczywistej sprzeczności z cyt. wyżej przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej.

Należy podkreślić, ze zgodnie z przepisem art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.